page-loader

Tryck

Kontaktuppgifter

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz

Fon: +41 61 511 32 10
Fax: +41 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

Införande i handelsregistret

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

Momsregistreringsnummer

CHE-148.513.391 MWST

D-U-N-S nummer

486 023 877

VD

Sahin Tugcular

Friskrivningsklausul

Innehåll i online-erbjudandet

AppTec GmbH tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Ansvarsanspråk mot AppTec GmbH på grund av skador av materiell eller känslomässig natur som orsakats av användning eller icke-användning av informationen eller genom användning av felaktig och ofullständig information är generellt uteslutna, såvida inte AppTec GmbH har handlat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet.
Alla erbjudanden är icke-bindande. AppTec GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av webbplatsen eller hela webbplatsen utan föregående meddelande, samt rätten att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen.

Referenser och länkar

För direkta eller indirekta länkar till andra webbplatser (”länkar”), som ligger utanför AppTec GmbH:s ansvarsområde, tar AppTec GmbH inget ansvar, såvida inte AppTec GmbH kände till innehållet och det inte var tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen av olagligt innehåll.
AppTec försäkrar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för länkens skapande inte fanns något olagligt innehåll på de länkade sidorna. AppTec GmbH har inget inflytande på den aktuella och framtida utformningen, innehållet eller upphovsrätten för de länkade sidorna. Därför tar vi avstånd från allt innehåll på länkade sidor som ändrats efter länken. Detta gäller för alla länkar som AppTec har skapat inom vårt eget Internetinnehåll, liksom för innehåll som tillhandahålls av tredje part. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, och särskilt för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan information, vilar ansvar och skadeståndsskyldighet enbart på leverantören av den webbplats som hänvisades till, och inte på den hänvisande parten.

Upphovsrätt och varumärkesrätt

AppTec GmbH respekterar i alla sina publikationer upphovsrätten till bilder, ljud och texter från tredje part och strävar efter att använda licensfria eller egna grafiker, ljud och texter. All användning av upphovsrättsskyddat material på vårt Internetinnehåll ska omfattas av bestämmelserna i de giltiga immateriella rättigheterna och äganderättigheterna för respektive registrerade ägare.
Enbart det faktum att ett varumärke nämns innebär inte att detta varumärke inte är skyddat av tredje man! Upphovsrätten för publicerade objekt som har skapats av AppTec GmbH ligger helt och hållet hos AppTec GmbH. Reproduktion eller användning av dessa bilder, ljud och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer kräver uttryckligt medgivande från AppTec GmbH.

Integritet

Besöket på AppTec – webbplatser är helt anonymt. Vi lagrar endast dina uppgifter för vidare bearbetning, om du ger oss dina uppgifter via kontaktformulär eller e-post. Det sker ingen analys av IP-adresser, dvs. vi kan inte dra några slutsatser om en besökares identitet.
Vi sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för en korrekt affärstransaktion eller för att svara på dina frågor och förfrågningar.
Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. När det finns möjlighet att ange personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) är det helt frivilligt för användaren att lämna ut denna information. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds – om det är tekniskt möjligt och rimligt – är tillåtet utan att avslöja sådana personuppgifter genom att använda anonyma uppgifter eller en pseudonym.

Rättslig giltighet för denna friskrivningsklausul

Denna friskrivningsklausul är en del av det Interneterbjudande som hänvisar till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte, inte längre eller inte korrekt skulle vara giltiga eller korrekta, påverkas inte de återstående delarna av dokumentet vad gäller innehåll och giltighet.

vagn
Butik

Kontakt

Huvudkontor

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Tfn: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rateus
Rekommendera oss
Go to Top