page-loader

Odtlačok

Kontaktné údaje

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Švajčiarsko

Fon: +41 61 511 32 10
Fax: +41 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

Zápis do obchodného registra

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

Číslo DPH

CHE-148.513.391 MWST

Číslo D-U-N-S

486 023 877

GENERÁLNY RIADITEĽ

Sahin Tugcular

Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah online ponuky

Spoločnosť AppTec GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na náhradu škody voči spoločnosti AppTec GmbH z dôvodu materiálnej alebo emocionálnej škody spôsobenej použitím alebo nepoužitím informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií sú vo všeobecnosti vylúčené, pokiaľ spoločnosť AppTec GmbH nekonala úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnosť AppTec GmbH si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránky alebo celú stránku bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj právo dočasne alebo trvalo ukončiť jej zverejňovanie.

Referencie a odkazy

Za priame alebo nepriame odkazy na iné internetové stránky (ďalej len „odkazy“), za ktoré spoločnosť AppTec GmbH nezodpovedá, spoločnosť AppTec GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ si spoločnosť AppTec GmbH nebola vedomá obsahu a pokiaľ nebolo technicky možné a primerané zabrániť použitiu nezákonného obsahu.
Spoločnosť AppTec týmto výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazu sa na prepojených stránkach nenachádzal žiadny nezákonný obsah. Spoločnosť AppTec GmbH nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorské práva odkazovaných stránok. Preto sa dištancujeme od všetkého obsahu odkazovaných stránok, ktorý sa po prepojení zmenil. To sa vzťahuje na všetky odkazy vytvorené spoločnosťou AppTec v rámci nášho vlastného internetového obsahu, ako aj na obsah, ktorý poskytujú tretie strany. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah, a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia takýchto informácií, nesie zodpovednosť výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie odkazujúca strana.

Autorské právo a právo ochranných známok

Spoločnosť AppTec GmbH vo všetkých svojich publikáciách rešpektuje autorské práva na obrázky, zvuky a texty tretích strán a snaží sa používať bez licencie alebo vlastné grafiky, zvuky a texty. Všetky použitia materiálov chránených autorskými právami v našom internetovom obsahu podliehajú ustanoveniam platných práv duševného vlastníctva a vlastníckych práv príslušných registrovaných vlastníkov.
Samotná zmienka o ochrannej známke neoprávňuje k záveru, že táto ochranná známka nie je chránená treťou stranou! Autorské práva na publikované objekty, ktoré vytvorila spoločnosť AppTec GmbH, má výlučne spoločnosť AppTec GmbH. Na reprodukciu alebo použitie týchto obrázkov, zvukov a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je potrebný výslovný súhlas spoločnosti AppTec GmbH.

Ochrana osobných údajov

Návšteva webových stránok AppTec je úplne anonymná. Vaše údaje uchovávame len na účely ďalšieho spracovania, ak nám ich poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu. Neexistuje žiadna analýza IP adries, t. j. nemôžeme vyvodiť závery o identite návštevníka.
Ukladáme len údaje, ktoré sú potrebné na riadne vykonanie obchodnej transakcie alebo na zodpovedanie vašich otázok a požiadaviek.
Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Ak je možné zadať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, mená, adresy), používateľ tieto informácie poskytuje výlučne dobrovoľne. Používanie a platenie všetkých ponúkaných služieb – ak je to technicky možné a primerané – je povolené bez zverejnenia takýchto osobných údajov pomocou anonymných údajov alebo pseudonymu.

Právna platnosť tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti

Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti je súčasťou internetovej ponuky, ktorá odkazuje na túto stránku. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nie sú alebo prestali byť platné, alebo nie sú správne, zostávajúce časti dokumentu zostávajú vo svojom obsahu a platnosti nedotknuté.

vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Odporúčajte nás
Go to Top