page-loader

Podmienky ochrany osobných údajov

Nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na používanie našej online ponuky www.apptec360.com (ďalej len „webová stránka“).

Ochrane údajov prikladáme veľký význam. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

1 Zodpovedný

Zodpovedá za zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov v zmysle čl. 4 č. 7 DSGVO je

AppTec GmbH

St. Jakobs-Strasse 30

CH-4052-Basel

Telefón: +41 61 511 3210

eMail: contact@apptec360.com

Ak chcete namietať proti zhromažďovaniu, spracúvaniu alebo používaniu vašich údajov v súlade s týmito predpismi o ochrane údajov ako celku alebo v prípade jednotlivých opatrení, môžete svoju námietku adresovať zodpovednej osobe.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek uložiť a vytlačiť.

2 Všeobecné účely spracovania

Osobné údaje používame na účely prevádzky webovej stránky www.apptec360.com.

3 Ktoré údaje používame a prečo

3.1 Hosting

Hostingové služby, ktoré používame, slúžia na poskytovanie týchto služieb: služby infraštruktúry a platformy, výpočtovej kapacity, úložných a databázových služieb, bezpečnostných služieb a služieb technickej údržby, ktoré používame na prevádzku stránky.

My alebo náš poskytovateľ hostingu spracúvame údaje o zásobách, kontaktné údaje, údaje o obsahu, údaje o zmluvách, údaje o používaní, meta- a komunikačné údaje zákazníkov, zainteresovaných strán a návštevníkov tejto webovej stránky na základe nášho oprávneného záujmu o efektívne a bezpečné poskytovanie našej webovej stránky v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 f) DSGVO v spojení s. Čl. 28 DSGVO.

3.2 Aplikácia AppTec360 Endpoint Manager

Údaje, ktoré môže táto aplikácia zhromažďovať:

Umiestnenie

 • Približná poloha a presná poloha

Osobné údaje

 • ID používateľa a telefónne číslo

Aktivita aplikácie

 • Nainštalované aplikácie
 • [Cloud User only] Zobrazenie/nahrávanie informácií o nainštalovaných aplikáciách na AppTec360 Cloud, ktoré sú dostupné na adrese (www.emmconsole.com)

Informácie o aplikácii a jej výkone

 • Protokoly o haváriách a diagnostické údaje

ID zariadenia alebo iné ID

 • ID zariadenia alebo iné ID

3.3 Prístupové údaje

Keď používate túto webovú lokalitu, zhromažďujeme o vás informácie. Automaticky zhromažďujeme informácie o vašom správaní a interakcii s nami a zaznamenávame údaje o vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Zhromažďujeme, ukladáme a používame údaje o každom prístupe na našu webovú stránku (tzv. protokolové súbory servera). Prístupové údaje zahŕňajú:

 • Názov a adresa URL načítaného súboru
 • Dátum a čas načítania
 • objem prenesených údajov
 • Správa o úspešnom načítaní (kód odpovede HTTP)
 • Typ a verzia prehliadača
 • operačný systém
 • URL odkazu (t. j. predtým navštívená stránka)
 • Webové stránky, na ktoré používateľ pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky
 • Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa a žiadajúci poskytovateľ

Tieto logovacie údaje bez priradenia k vašej osobe alebo iného profilovania používame na štatistické vyhodnotenie na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie našej webovej stránky, ale aj na anonymné zaznamenávanie počtu návštevníkov našej webovej stránky (návštevnosť) a rozsahu a typu používania našej webovej stránky a služieb, ako aj na účely fakturácie s cieľom merať počet kliknutí prijatých od spolupracujúcich partnerov. Na základe týchto informácií môžeme poskytovať personalizovaný obsah a obsah založený na polohe, analyzovať návštevnosť, odstraňovať a opravovať chyby a zlepšovať naše služby.

To je tiež náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 veta 1 f) DSGVO.

Vyhradzujeme si právo na následnú kontrolu údajov denníka, ak existuje odôvodnené podozrenie z nezákonného používania na základe konkrétnych dôkazov. IP adresy ukladáme do protokolových súborov na obmedzený čas, ak je to potrebné na bezpečnostné účely alebo na poskytovanie či účtovanie služby, napr. ak využívate niektorú z našich ponúk. Po zrušení objednávky alebo prijatí platby IP adresu vymažeme, ak už nie je potrebná na bezpečnostné účely. IP adresy ukladáme aj vtedy, ak máme konkrétne podozrenie na trestný čin v súvislosti s používaním našej webovej stránky. Okrem toho ukladáme dátum vašej poslednej návštevy ako súčasť vášho účtu (napr. pri registrácii, prihlásení, kliknutí na odkazy atď.).

3.4 Súbory cookie

Na optimalizáciu našej webovej stránky používame takzvané súbory cookie relácie. Súbor cookie relácie je malý textový súbor, ktorý príslušné servery odošlú pri návšteve webovej lokality a dočasne ho uložia na váš pevný disk. Tento súbor ako taký obsahuje takzvané ID relácie, pomocou ktorého môžete priradiť rôzne požiadavky prehliadača k spoločnej relácii. To umožní rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú lokalitu. Tieto súbory cookie sa po zatvorení prehliadača vymažú. Používajú sa napríklad na to, aby ste mohli používať funkciu nákupného košíka na viacerých stránkach.

V malej miere používame aj trvalé súbory cookie (tiež malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení), ktoré zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Tieto súbory cookie sa ukladajú na váš pevný disk a po uplynutí stanoveného času sa automaticky vymažú. Ich životnosť je 1 mesiac až 10 rokov. To nám umožňuje prezentovať vám naše služby používateľsky prívetivejším, efektívnejším a bezpečnejším spôsobom a napríklad zobrazovať na stránke informácie, ktoré sú špeciálne prispôsobené vašim záujmom.

Náš oprávnený záujem na používaní súborov cookie podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 f) DSGVO je, aby naša webová stránka bola používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia.

V súboroch cookie sa ukladajú tieto údaje a informácie:

 • prihlasovacie informácie
 • Nastavenia jazyka
 • zadané vyhľadávacie výrazy
 • Informácie o počte návštev na našej webovej stránke a používaní jednotlivých funkcií našej webovej stránky.

Pri aktivácii súboru cookie sa mu priradí identifikačné číslo a vaše osobné údaje nie sú priradené k tomuto identifikačnému číslu. Vaše meno, IP adresa alebo podobné údaje, ktoré by umožnili priradenie súboru cookie k vám, sa do súboru cookie neuložia. Na základe technológie cookies dostávame len pseudonymné informácie, napríklad o tom, ktoré stránky nášho obchodu boli navštívené, ktoré produkty boli zobrazené atď. Nezhromažďujeme od vás žiadne osobné údaje.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli vopred informovaní o nastavovaní súborov cookie a mohli sa v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či chcete vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne, alebo či chcete úplne zabrániť prijímaniu súborov cookie. To môže obmedziť funkčnosť webovej stránky.

3.5 Údaje na plnenie našich zmluvných povinností

Spracúvame osobné údaje, ktoré potrebujeme na plnenie našich zmluvných záväzkov, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, objednané produkty, fakturačné a platobné údaje. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Údaje budú vymazané po uplynutí záručných lehôt a zákonných lehôt uchovávania. Údaje spojené s používateľským účtom (pozri nižšie) sa vždy uchovávajú počas trvania účtu.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 S. 1 b) DSGVO, pretože tieto údaje sú potrebné na to, aby sme mohli plniť naše zmluvné záväzky voči vám.

3.6 Používateľské konto

Na našej webovej stránke si môžete vytvoriť používateľské konto (napr. AppTec Store). Ak si to želáte, potrebujeme osobné údaje požadované počas prihlasovania. Pri neskoršom prihlásení sa vyžaduje len váš e-mail alebo používateľské meno a zvolené heslo.

Pri novej registrácii zhromažďujeme základné údaje (napr. meno, adresu), komunikačné údaje (napr. e-mailovú adresu) a platobné údaje (bankové údaje), ako aj prístupové údaje (používateľské meno a heslo).

Aby sme zabezpečili vašu správnu registráciu a zabránili neoprávneným registráciám tretími stranami, dostanete po registrácii e-mailom aktivačný odkaz na aktiváciu vášho konta. Až po úspešnej registrácii trvalo uložíme vami zaslané údaje do nášho systému.

Užívateľské konto po jeho vytvorení môžete kedykoľvek vymazať bez toho, aby vám vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných taríf. Na tento účel postačuje správa v textovej podobe na kontaktné údaje (napr. e-mail, fax, list) uvedené v bode 1. Vaše uložené osobné údaje potom vymažeme, pokiaľ ich nemusíme uchovávať na účely spracovania objednávok alebo z dôvodu zákonných povinností uchovávania.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 a) DSGVO.

3.7 Spracovanie objednávok

Ak si zákazník nechá softvér hosťovať u spoločnosti AppTec, zmluvné strany uzatvoria samostatnú zmluvu o spracovaní objednávky podľa čl. 28 DSGVO, po ktorej bude spoločnosť AppTec konať ako spracovateľ zákazníckej zmluvy.

V prípade, že softvér hostuje spoločnosť AppTec ako zmluvný spracovateľ, spoločnosť AppTec využíva subdodávateľov na základe zmluvy o spracovaní objednávok podľa čl. 28 DSGVO.

3.8 Newsletter

Na registráciu na odber noviniek sú potrebné údaje požadované v procese registrácie. Registrácia na odber informačného bulletinu je zaznamenaná. Po registrácii dostanete na zadanú e-mailovú adresu správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie registrácie („double opt-in“). Je to potrebné, aby sa zabránilo registrácii tretích strán s vašou e-mailovou adresou.

Svoj súhlas so zasielaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, a tým zrušiť zasielanie informačného bulletinu.

Registračné údaje uchovávame dovtedy, kým sú potrebné na zasielanie informačného bulletinu. Záznam o registrácii a dodacej adrese uchovávame dovtedy, kým existuje záujem o preukázanie pôvodne udeleného súhlasu, spravidla ide o premlčacie lehoty pre občianskoprávne nároky, t. j. maximálne tri roky.

Právnym základom pre zasielanie newslettera je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 a) v spojení s čl. 7 DSGVO v spojení s § 7 ods. 2 č. 3 UWG. Právnym základom na zaznamenanie registrácie je náš oprávnený záujem preukázať, že odoslanie bolo vykonané s vaším súhlasom.

Svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť bez toho, aby vám vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb. Na tento účel postačuje správa v textovej podobe na kontaktné údaje (napr. e-mail, fax, list) uvedené v bode 1. Samozrejme, v každom newsletteri nájdete aj odkaz na odhlásenie.

3.9 Odporúčania týkajúce sa výrobkov

Pravidelne vám budeme posielať odporúčania produktov e-mailom, nezávisle od informačného bulletinu. Týmto spôsobom vám budeme poskytovať informácie o produktoch z našej ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať na základe vašich nedávnych nákupov tovaru alebo služieb u nás. Pritom prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Proti tomu môžete kedykoľvek vzniesť námietku bez toho, aby vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf. Na tento účel postačuje správa v textovej podobe na kontaktné údaje (napr. e-mail, fax, list) uvedené v bode 1. Samozrejme, v každom e-maile nájdete aj odkaz na odhlásenie.

Právnym základom je zákonné povolenie podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 f) DSGVO v spojení s § 7 ods. 3 UWG.

3.10 E-mailový kontakt

Ak nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), spracujeme vaše údaje, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku a v prípade, že vzniknú ďalšie otázky.

Ak sa spracúvanie údajov uskutočňuje na účely vykonania predzmluvných opatrení, ktoré sa uskutočňujú na vašu žiadosť, alebo ak ste už naším zákazníkom, na účely plnenia zmluvy, právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 S. 1 b) DSGVO.

Ďalšie osobné údaje budeme spracúvať len vtedy, ak nám dáte svoj súhlas (článok 6 ods. 1 veta 1 a) DSGVO) alebo ak máme oprávnený záujem na spracúvaní vašich údajov (článok 6 ods. 1 veta 1 f) DSGVO). Oprávneným záujmom je napríklad odpovedať na váš e-mail.

3.11 Registrácia a kontakt prostredníctvom webovej stránky AppTec

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke spoločnosti AppTec poskytnutím osobných údajov alebo kontaktovať spoločnosť AppTec. Ktoré osobné údaje sa prenášajú spoločnosti AppTec, vyplýva z príslušnej vstupnej masky a/alebo kontaktného formulára na registráciu a/alebo nadviazanie kontaktu. Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba zašle spoločnosti AppTec, sa zhromažďujú a uchovávajú výlučne na účely súvisiace s registráciou alebo na spracovanie žiadosti dotknutej osoby o kontakt. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO, pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi spoločnosťou AppTec a dotknutou osobou alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

4 Google Analytics

Používame službu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. „(„Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní tejto webovej stránky návštevníkmi sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

To je tiež náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 veta 1 f) DSGVO.

Spoločnosť Google podpísala a certifikovala sa v rámci dohody o štíte na ochranu osobných údajov medzi Európskou úniou a USA. Týmto sa spoločnosť Google zaväzuje dodržiavať normy a predpisy európskeho práva na ochranu údajov. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom zázname: https: //www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Na tejto webovej stránke sme aktivovali anonymizáciu IP (anonymizeIp). To však spôsobí, že spoločnosť Google zníži vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosť Google bude v našom mene používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej lokality a internetu.

IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Prenosu údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod týmto odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach môžete kliknutím na nasledujúci odkaz nastaviť súbor cookie na zabránenie budúcemu zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics na tejto webovej lokalite (tento súbor cookie na zabránenie zhromažďovaniu údajov funguje len v tomto prehliadači a len pre túto doménu. Ak odstránite súbory cookie vo svojom prehliadači, musíte znovu kliknúť na tento odkaz): [Google Analytics deaktivieren]

5 Používanie funkcie remarketingu alebo „podobnej cieľovej skupiny“ spoločnosti Google Inc.

Poskytovateľ používa na webovej stránke funkciu remarketingu alebo „podobnej cieľovej skupiny“ spoločnosti Google Inc. „(„Google“) so sídlom v San Brunovi/Kalifornia, USA. Táto funkcia umožňuje poskytovateľovi zacieliť reklamu na návštevníkov webovej lokality tak, že návštevníkom webovej lokality poskytovateľa pri návšteve iných webových lokalít v sieti Google Display Network poskytuje personalizované reklamy založené na záujmoch. Spoločnosť Google používa súbory cookie na analýzu používania webových stránok, ktorá je základom pre vytváranie záujmovo orientovaných reklám. Spoločnosť Google ukladá do prehliadačov návštevníkov webových stránok malý súbor s postupnosťou čísel. Toto číslo sa používa na zaznamenávanie návštev webovej stránky a anonymizovaných údajov o používaní webovej stránky. Osobné údaje návštevníkov webovej stránky sa neukladajú. Ak následne navštívite inú webovú lokalitu v zobrazovacej sieti Google, zobrazia sa reklamy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou obsahujú oblasti s produktmi a informáciami, ktoré ste predtým navštívili. Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete natrvalo deaktivovať nasledovným odkazom a stiahnutím a inštaláciou tam uvedeného doplnku: www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

6 Používanie sledovania konverzií v službe Google Adwords

Používame online reklamný program „Google AdWords“ a sledovanie konverzií ako súčasť Google AdWords. Sledovanie konverzií Google je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Keď kliknete na reklamu zobrazovanú spoločnosťou Google, do vášho počítača sa umiestni súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu.

Ak navštívite určité stránky našej webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. To znamená, že nie je možné sledovať súbory cookie na webových stránkach zákazníkov služby AdWords.

Informácie zozbierané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci môžu vidieť celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nebudete však dostávať žiadne informácie, ktoré by používateľov osobne identifikovali.

Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete proti tomuto používaniu namietať tak, že zabránite inštalácii súborov cookie príslušným nastavením softvéru prehliadača (možnosť deaktivácie). Potom nie sú zahrnuté do štatistík sledovania konverzií.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

7 pluginov YouTube

Táto webová lokalita obsahuje minimálne jeden zásuvný modul od spoločnosti YouTube, ktorá patrí spoločnosti Google Inc. so sídlom v San Bruno/Kalifornia, USA. Zásuvné moduly možno rozpoznať podľa jedného z log YouTube. Keď navštívite webovú lokalitu, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi YouTube. Obsah zásuvného modulu sa prenáša priamo zo služby YouTube do vášho prehliadača. Nemáme preto žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť YouTube zhromažďuje pomocou tohto doplnku, a preto vás informujeme podľa úrovne našich znalostí:

Integráciou zásuvných modulov získava YouTube informácie o tom, ktorú špeciálnu stránku našej webovej lokality ste navštívili. Ak je používateľ prihlásený do služby YouTube, služba YouTube môže priradiť návštevu k jeho účtu YouTube. YouTube získava možnosť priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu.

Ak ste členom služby YouTube a nechcete, aby o vás spoločnosť YouTube zhromažďovala informácie prostredníctvom tejto služby a prepojila ich s vašimi členskými informáciami uloženými v službe YouTube, musíte sa pred návštevou webovej stránky odhlásiť zo svojho konta.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou YouTube, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany súkromia používateľov nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

8 pluginov pre sociálne siete Facebook

Používame sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) zo sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Zásuvné moduly možno rozpoznať podľa jedného z loga Facebook (biele „f“ na modrej dlaždici alebo tlačidlo so sivým „f Facebook“ a nápisom „Zdieľať toto“ alebo nápisom „Palec hore“ pre „Páči sa mi“) alebo sú označené dodatkom „Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad zásuvných modulov sociálnych sietí Facebook si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Keď navštívite webovú lokalitu na tejto stránke, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu sa prenáša priamo zo spoločnosti Facebook do vášho prehliadača a je integrovaný do webovej stránky. Nemáme preto žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto doplnku, a preto vás informujeme podľa úrovne našich znalostí:

Integráciou zásuvných modulov získava spoločnosť Facebook informácie o tom, že používateľ vyvolal príslušnú stránku ponuky. Ak je používateľ prihlásený na Facebooku, Facebook môže priradiť návštevu k jeho kontu na Facebooku. Keď používatelia komunikujú s pluginmi, napríklad stlačením tlačidla Páči sa mi to alebo napísaním komentára, príslušné informácie sa prenášajú priamo z vášho prehliadača do Facebooku a tam sa ukladajú. Ak používateľ nie je členom Facebooku, Facebook môže získať a uložiť jeho IP adresu.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany súkromia používateľov nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Facebook: https: //www.facebook.com/about/privacy/.

Ak ste členom Facebooku a nechcete, aby Facebook používal túto službu na zhromažďovanie informácií o vás a ich prepojenie s vašimi členskými informáciami uloženými na Facebooku, musíte sa pred návštevou tejto webovej lokality odhlásiť z Facebooku.

9 pluginov Twitter

Používame aj doplnok služby Twitter. Tieto tlačidlá poskytuje spoločnosť Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Možno ich rozpoznať podľa výrazov, ako napríklad „Twitter“ alebo „sekvencia“, v kombinácii so štylizovaným modrým vtákom alebo bielym vtákom na modrom pozadí tlačidla alebo sivým vtákom + tlačidlo „Twitter“. Pomocou doplnku je možné zdieľať príspevok alebo stránku tejto ponuky na Twitteri alebo sledovať poskytovateľa na Twitteri.

Pri prístupe na webovú lokalitu na tejto webovej lokalite, ktorá obsahuje takéto tlačidlo, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Twitter. Obsah tlačidla Twitter sa prenáša priamo zo služby Twitter do prehliadača používateľa. Preto nemáme žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré spoločnosť Twitter zhromažďuje pomocou tohto doplnku, a informujeme vás o tom podľa úrovne našich znalostí. Potom sa pri nákupe tlačidiel prenáša len IP adresa používateľa, URL príslušnej webovej stránky, ale nie na iné účely, ako je reprezentácia tlačidiel, ktoré sa používajú.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

10 doplnkov XING (tlačidlo zdieľania)

Používame tlačidlo „XING Share-Button“ alebo „X-Share“-Button.

Pri vyvolaní tejto webovej stránky sa prostredníctvom vášho prehliadača vytvorí krátkodobé spojenie so servermi spoločnosti XING AG („XING“), pomocou ktorého sa vykonajú funkcie tlačidla „XING Share Button“ alebo „X-Share“ (najmä výpočet/zobrazenie hodnoty počítadla). Spoločnosť XING neukladá žiadne vaše osobné údaje, keď pristupujete na túto webovú lokalitu. XING neukladá najmä žiadne IP adresy. V súvislosti s tlačidlom „XING Share-Button“ alebo tlačidlom „X-Share“ sa tiež nevyhodnocuje vaše správanie pri používaní prostredníctvom súborov cookie.

Najnovšie informácie o ochrane údajov týkajúce sa „tlačidla na zdieľanie XING“ a ďalšie informácie nájdete na tejto webovej stránke: https: //www.xing.com/app/share?op=data_protection.

11 pluginov LinkedIn

Naše stránky obsahujú doplnky sociálnej siete LinkedIn spoločnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). integrované. Zásuvné moduly LinkedIn spoznáte podľa loga LinkedIn alebo tlačidla „Odporučiť“ na našej stránke. Keď navštívite naše stránky, zásuvný modul vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom LinkedIn. LinkedIn získava informácie o tom, že ste navštívili našu stránku pomocou vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo LinkedIn „Recommend-Button“, keď ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, môžete prepojiť obsah našich stránok na svojom profile LinkedIn. To umožňuje spoločnosti LinkedIn priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému kontu. Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou LinkedIn. Podrobnosti o zhromažďovaní údajov (účel, rozsah, ďalšie spracovanie, použitie), ako aj vaše práva a možnosti nastavenia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn. Tieto informácie sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

12 Predpisy o ochrane údajov týkajúce sa používania služby MailChimp

Newsletter sa zasiela prostredníctvom „MailChimp“, platformy na distribúciu newsletterov amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy príjemcov nášho newslettera, ako aj ich ďalšie údaje opísané v kontexte týchto poznámok, sa ukladajú na serveroch spoločnosti MailChimp v USA. Spoločnosť MailChimp používa tieto informácie na zasielanie a vyhodnocovanie informačného bulletinu v našom mene. Okrem toho môže spoločnosť MailChimp tieto údaje použiť podľa vlastných informácií na optimalizáciu alebo zlepšenie vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačného bulletinu alebo na ekonomické účely, aby zistila, z ktorých krajín pochádzajú príjemcovia. MailChimp však nepoužíva údaje našich príjemcov newslettera na to, aby ich zapisoval alebo odovzdával tretím stranám.

Pravidlá ochrany údajov spoločnosti MailChimp nájdete tu: mailchimp.com/legal/privacy

Štatistické prieskumy a analýzy

Bulletiny obsahujú takzvaný „web-beacon“, t. j. súbor veľkosti pixelu, ktorý sa načíta zo servera MailChimp pri otvorení bulletinu. V rámci tohto vyhľadávania sa najprv zhromažďujú technické informácie, ako sú informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a čas vyhľadávania. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich vyhľadávacích miest (ktoré možno určiť pomocou IP adresy) alebo času prístupu.

Štatistické prieskumy zahŕňajú aj zisťovanie, či sú informačné bulletiny otvorené, kedy sú otvorené a na ktoré odkazy sa kliká. Z technických dôvodov možno tieto informácie priradiť jednotlivým príjemcom informačného bulletinu. Našou snahou ani snahou spoločnosti MailChimp však nie je sledovať jednotlivých používateľov. Vyhodnotenia nám slúžia oveľa viac na rozpoznanie čitateľských návykov našich používateľov a na prispôsobenie nášho obsahu im alebo na zasielanie iného obsahu podľa záujmov našich používateľov.

13 Čas skladovania

Ak to nie je výslovne uvedené, osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie sledovaných účelov.

V niektorých prípadoch zákonodarca stanovuje uchovávanie osobných údajov, napríklad v daňovom alebo obchodnom práve. V týchto prípadoch údaje uchovávame len na tieto zákonné účely, ale nespracúvame ich žiadnym iným spôsobom a po uplynutí zákonného obdobia uchovávania ich vymažeme.

14 Vaše práva ako dotknutej osoby

Podľa platných zákonov máte rôzne práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Ak si želáte uplatniť tieto práva, pošlite svoju žiadosť e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v časti 1 a jasne sa identifikujte.

Nižšie nájdete prehľad svojich práv.

14.1 Právo na potvrdenie a informácie

Máte právo na jasné informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

Podrobnejšie:

Máte právo kedykoľvek od nás dostať potvrdenie o tom, či sa budú spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. V takom prípade máte právo od nás bezplatne požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré sa o vás uchovávajú, spolu s kópiou týchto údajov. Okrem toho máte právo na tieto informácie:

 1. účely spracovania;
 2. kategórie spracúvaných osobných údajov;
 3. príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo stále sú osobné údaje poskytované, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
 4. ak je to možné, plánované trvanie uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto trvania;
 5. existencii práva na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil alebo namietal proti takémuto spracovaniu;
 6. existencia práva na odvolanie sa k dozornému orgánu;
 7. ak osobné údaje neboli získané od vás, všetky dostupné informácie o pôvode údajov;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 1 a 4 DSGVO a – prinajmenšom v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o príslušnej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania pre vás.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o príslušných zárukách v súlade s čl. 46 DSGVO v súvislosti s prenosom.

14.2 Právo na opravu

Máte právo požiadať nás o opravu a v prípade potreby doplnenie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Podrobnejšie:

Máte právo požiadať nás o bezodkladnú opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účely spracovania máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov – aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

14.3 Právo na zrušenie („právo na zabudnutie“)

Vo viacerých prípadoch sme povinní vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Podrobnejšie:

Podľa čl. 17 ods. 1 DSGVO máte právo požadovať, aby sme bezodkladne vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a my sme povinní bezodkladne vymazať osobné údaje, ak sa uplatní jeden z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 2. odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 a) DSGVO alebo čl. 9 ods. 2 a) DSGVO a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie.
 3. podáte námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo podáte námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 DSGVO.
 4. Osobné údaje boli spracované nezákonne.
 5. vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktoré sa na nás vzťahuje.
 6. Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s čl. 8 ods. 1 DSGVO.

Ak sme osobné údaje zverejnili a sme povinní ich vymazať podľa čl. 17 ods. 1 DSGVO, prijmeme vhodné opatrenia vrátane technických opatrení, pričom zohľadníme dostupnú technológiu a náklady na realizáciu, aby sme informovali osoby zodpovedné za spracúvanie údajov, ktoré spracúvajú osobné údaje, že ste ich požiadali o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií či replikácií týchto osobných údajov.

14.4 Právo na obmedzenie spracovania

V mnohých prípadoch máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Podrobnejšie:

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. spochybníte správnosť svojich osobných údajov na obdobie, ktoré nám umožní overiť správnosť vašich osobných údajov,
 2. spracúvanie je nezákonné a vy ste odmietli vymazať osobné údaje a namiesto toho ste požiadali o obmedzenie používania osobných údajov;
 3. osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
 4. ste podali námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, pokiaľ ešte nie je jasné, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad vašimi.

14.5 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vaše osobné údaje prijímali, prenášali alebo nechali prenášať v strojovo čitateľnej forme.

Podrobnejšie:

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, aktuálnom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo odovzdať tieto údaje inej zodpovednej osobe bez nášho zásahu za predpokladu, že

 1. spracúvanie je založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 a) DSGVO alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) DSGVO alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 b) DSGVO a
 2. spracovanie sa vykonáva automatizovanými metódami.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 máte právo požiadať, aby sme osobné údaje preniesli priamo inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky možné.

14.6 Právo na námietku

Máte tiež právo namietať proti zákonnému spracovaniu vašich osobných údajov, ak je to odôvodnené vašou konkrétnou situáciou a ak naše záujmy pri spracovaní neprevažujú.

Podrobnejšie:

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 e) alebo f) DSGVO; to sa vzťahuje aj na profilovanie na základe týchto ustanovení. Osobné údaje už ďalej nespracúvame, pokiaľ nepreukážeme závažné dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak spracúvame osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom.

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.

14.7 Automatizované rozhodnutia vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania -, ktoré má voči vám právne účinky alebo vás podobným spôsobom výrazne poškodzuje.

Automatizované rozhodovanie na základe zhromaždených osobných údajov sa nevykonáva.

14.8 Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

14.9 Právo odvolať sa na dozorný orgán

Ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je nezákonné, máte právo obrátiť sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavate, pracujete alebo ste podozrivý z porušenia zákona.

15 Bezpečnosť údajov

Vyvíjame maximálne úsilie na zabezpečenie vašich údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a technickými možnosťami.

Vaše osobné údaje sa prenášajú šifrovane. To platí pre vaše objednávky a tiež pre prihlásenie zákazníka. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Na zabezpečenie vašich údajov dodržiavame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v súlade s čl. 32 DSGVO, ktoré neustále prispôsobujeme súčasnému stavu techniky.

Okrem toho nezaručujeme, že naša ponuka bude dostupná v určitom čase; nie je možné vylúčiť poruchy, prerušenia alebo výpadky. Servery, ktoré používame, sú pravidelne a starostlivo zabezpečené.

16 Poskytovanie údajov tretím stranám a uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje používame v zásade len v rámci našej spoločnosti.

Ak v rámci plnenia zmlúv zapojíme tretie strany (napr. AppTec Partner), tieto osobné údaje sa získavajú len v rozsahu, v akom je prenos potrebný pre príslušnú službu.

V prípade, že niektoré časti spracovania údajov („spracovanie objednávok“) zadávame externým dodávateľom, zmluvne ich zaväzujeme, aby osobné údaje používali len v súlade s požiadavkami zákonov o ochrane údajov a aby zabezpečili ochranu práv dotknutej osoby.

Ukladanie, spracovanie a používanie týchto osobných údajov sa uskutočňuje výlučne na území Švajčiarska a Spolkovej republiky Nemecko, v členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Prenos údajov na miesta alebo osobám mimo Švajčiarska a EÚ mimo prípadov uvedených v tomto vyhlásení v bodoch 4 – 12 sa neuskutočňuje a neplánuje.

17 Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie budeme z času na čas aktualizovať, aby sme chránili vaše osobné údaje, napr. v prípade zmeny príslušných predpisov o ochrane údajov. Toto vyhlásenie by ste mali občas skontrolovať, aby ste mali aktuálne informácie o tom, ako chránime vaše údaje a neustále zlepšujeme obsah našej webovej lokality. Používaním stránky www.apptec360.com súhlasíte s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

18 Úradník pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov:

datenschutzbeauftragter@apptec360.com

(Tento text je prekladom nemeckého originálu.)

vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Odporúčajte nás
Go to Top